Quan điểm của Ăngghen về chức năng của tôn giáo trong tác phẩm Chống Duyrinh

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

• Thứ nhất, Ăngghen chỉ ra một trong những chức năng của tôn giáo là xoa dịu, an ủi con người bằng cách tạo ra một “thiên đàng” toàn mỹ mà thực chất là sự phản ánh tưởng tượng, cải biến hiện thực khách quan. Ăngghen viết: “Cái vương quốc tư duy vững vàng và có tính chất phê phán này thật giống hết như cái vương quốc thiên đàng của tôn giáo, trong đó người tín đồ luôn luôn gặp lại- dướii một dạnh cải biến- những cái đã làm cho cuộc sống của họ ở trên cõi trần này được ngọt ngào hơn.”  Thiến đàng của tôn giáo chỉ là sản phẩm của tư duy, là một trong những khái niệm chủ yếu và phổ biến trong quan niệm của con người về tôn giáo.  Thiên đàng là hình ảnh của đời sống xã hội được tưởng tượng ra, được tô vẽ tới mức toàn thiện, toàn mỹ và mặc dù vậy, vẫn là động lực và mục tiêu thúc đẩy các tín đồ tôn giáo vươn tới. Đồng thời cũng cho thấy, thiên đàng, mà mở rộng hơn là toàn bộ tôn giáo, có chức năng như là bệ đỡ tinh thần, an ủi, nâng đỡ con người khi cần thiết. Chức năng này, được đông đảo giới nghiên cứu cho là tiêu biểu nhất, rõ nét nhất trong các chức năng của tôn giáo. • Ngoài ra, Ăngghen còn chỉ ra một số chức năng khác của tôn giáo như ………. • Tư tưởng của Ăngghen là một trong những cơ sở lý luận để Đảng ta đi đến khẳng định: tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. Từ đó ta cần phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp, lành mạnh của tôn giáo, xây dưng chính sách văn hoá đối với tôn giáo, đồng thời hạn chế những gì là tiêu cực của nó.
Trả lời
• Thứ nhất, Ăngghen chỉ ra một trong những chức năng của tôn giáo là xoa dịu, an ủi con người bằng cách tạo ra một “thiên đàng” toàn mỹ mà thực chất là sự phản ánh tưởng tượng, cải biến hiện thực khách quan. Ăngghen viết: “Cái vương quốc tư duy vững vàng và có tính chất phê phán này thật giống hết như cái vương quốc thiên đàng của tôn giáo, trong đó người tín đồ luôn luôn gặp lại- dướii một dạnh cải biến- những cái đã làm cho cuộc sống của họ ở trên cõi trần này được ngọt ngào hơn.”  Thiến đàng của tôn giáo chỉ là sản phẩm của tư duy, là một trong những khái niệm chủ yếu và phổ biến trong quan niệm của con người về tôn giáo.  Thiên đàng là hình ảnh của đời sống xã hội được tưởng tượng ra, được tô vẽ tới mức toàn thiện, toàn mỹ và mặc dù vậy, vẫn là động lực và mục tiêu thúc đẩy các tín đồ tôn giáo vươn tới. Đồng thời cũng cho thấy, thiên đàng, mà mở rộng hơn là toàn bộ tôn giáo, có chức năng như là bệ đỡ tinh thần, an ủi, nâng đỡ con người khi cần thiết. Chức năng này, được đông đảo giới nghiên cứu cho là tiêu biểu nhất, rõ nét nhất trong các chức năng của tôn giáo. • Ngoài ra, Ăngghen còn chỉ ra một số chức năng khác của tôn giáo như ………. • Tư tưởng của Ăngghen là một trong những cơ sở lý luận để Đảng ta đi đến khẳng định: tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. Từ đó ta cần phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp, lành mạnh của tôn giáo, xây dưng chính sách văn hoá đối với tôn giáo, đồng thời hạn chế những gì là tiêu cực của nó.