què đi trước một thằng què hỏi có mấy thằng què?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1 thằng
Trả lời
1 thằng