Đặt vào văn cảnh đã cho, từ nào dưới đây được đánh giá là hay hơn Vì sao?

  1. Kiến thức chung

"Chiếc thuyền nhẹ băng/hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ/vội va vượt Trường Giang"

Từ khóa: 

kiến thức chung

Từ "hăng" và "vội vã" hay hơn vì: - Từ "hăng": Chỉ thế nội tại, tự thân của con thuyền. - Từ "vội vã": Ăn nhập với "hăng" nhấn mạnh cách thức, cảm giác, sắc thái, tâm trạng khác với "mạnh mẽ" chỉ bên ngoài.
Trả lời
Từ "hăng" và "vội vã" hay hơn vì: - Từ "hăng": Chỉ thế nội tại, tự thân của con thuyền. - Từ "vội vã": Ăn nhập với "hăng" nhấn mạnh cách thức, cảm giác, sắc thái, tâm trạng khác với "mạnh mẽ" chỉ bên ngoài.