Sinh viên học sinh Việt Nam học vì cái gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!
Trả lời
vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng!