Xã hội học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo quan điểm của các nhà xã hội học Liên Xô: “ Xã hội học Mácxit - Lênin là khọc về các quy luật phổ biến và đặc thù của sự hoạt động và phát triển các hình thái kinh tế- xã hội, về các cơ chế hoạt động và các hình thức hình thức biểu thị của các quy luật đó trong hình thức biểu thị của các cá nhân, các tập đoàn xã hội, các giai cấp, các dân tộc.’
Trả lời
Theo quan điểm của các nhà xã hội học Liên Xô: “ Xã hội học Mácxit - Lênin là khọc về các quy luật phổ biến và đặc thù của sự hoạt động và phát triển các hình thái kinh tế- xã hội, về các cơ chế hoạt động và các hình thức hình thức biểu thị của các quy luật đó trong hình thức biểu thị của các cá nhân, các tập đoàn xã hội, các giai cấp, các dân tộc.’