Số lượng nguyên tố hóa học đã được tìm thấy cho đến hiện nay?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hiện nay người ta đã biết 110 nguyên tố hóa học, tróng đó 90 nguyên tố, từ Hidro đến Urani (trừ tecnexi và prometi) đã được tìm thấy trên Trái Đất, các nguyên tố còn lại đều được tổng hợp nhân tạo bằng các phản ứng hạt nhân
Trả lời
Hiện nay người ta đã biết 110 nguyên tố hóa học, tróng đó 90 nguyên tố, từ Hidro đến Urani (trừ tecnexi và prometi) đã được tìm thấy trên Trái Đất, các nguyên tố còn lại đều được tổng hợp nhân tạo bằng các phản ứng hạt nhân