Số mệnh là gì?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Mệnh là mạng, số là số trong tự nhiên ứng với thập lục giáp.
Trả lời
Mệnh là mạng, số là số trong tự nhiên ứng với thập lục giáp.

Định nghĩa :
Số trong phạm vi này có nghĩa là:
Một sự xác định trạng thái, hoàn cảnh nào đó trong một giai đoạn diễn biến của thời gian và không gian.
Mệnh (mạng) trong phạm vi này có 2 nghĩa là:
- Thứ nhất là chuỗi nối dài.
- Thứ hai là bản thân của con người được đề cập tới.
Số Mệnh: Là sự xác định trạng thái hoàn cảnh trong một giai đoạn diễn ra ở thời điểm nào đó của bản thân con người được đề cập tới.

Số là con số

Mệnh là vận mệnh do mình or dc sắp xếp trv