Sự khác biệt của cách tiếp cận chính trị học, triết học, luật học và xã hội học trong nghiên cứu chính trị ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Chính trị học: nghiên cứu đời sống chính trị như một chỉnh thể bằng cách lấy phạm trù quyền lực chính trị là phạm trù trung tâm xuất phát, nhằm phát hiện nhận thức và vận dụng những quy luật, những vấn đề có tính quy luật chi phối sự vận động và biến đổi của toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời sống xã hội. * Triết học: Chính trị như là một hiện tượng của Kiến trúc thượng tầng, từ đó đi đến nghiên cứu nguồn gốc của chính trị. * Luật học: thể chế, luật hóa các nguyên tắc tương tác, hình thành và vận hành của chính trị. * Xã hội học: nghiên cứu những hệ quả của sự tác động của chính trị đến xã họi như thế nào.
Trả lời
* Chính trị học: nghiên cứu đời sống chính trị như một chỉnh thể bằng cách lấy phạm trù quyền lực chính trị là phạm trù trung tâm xuất phát, nhằm phát hiện nhận thức và vận dụng những quy luật, những vấn đề có tính quy luật chi phối sự vận động và biến đổi của toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời sống xã hội. * Triết học: Chính trị như là một hiện tượng của Kiến trúc thượng tầng, từ đó đi đến nghiên cứu nguồn gốc của chính trị. * Luật học: thể chế, luật hóa các nguyên tắc tương tác, hình thành và vận hành của chính trị. * Xã hội học: nghiên cứu những hệ quả của sự tác động của chính trị đến xã họi như thế nào.