1. Ngoại ngữ

Subtle approach trong tiếng Việt là gì?

Từ Subtle approach mình thấy có nhiều nghĩa dùng trong cách ngữ cảnh khác nhau. Trên

từ điển oxford
mình thấy có định nghĩa như sau dùng ví dụ "I decided to try a more subtle approach.":

"behaving in a clever way, and using indirect methods, in order to achieve something"

Không biết trong tiếng Việt nên dịch là hướng tiếp cận tính tế hay khôn ngoan hay là có cách dịch nào sát nghĩa hơn không?

Từ khóa: english, ngoại ngữ

Mình đồng ý với "hướng tiếp cận tinh tế". Trong trường hợp này đây có lẽ là cách dịch hay và chuẩn nhất rồi, không nên tìm cách sát hơn.

Trả lời

Mình đồng ý với "hướng tiếp cận tinh tế". Trong trường hợp này đây có lẽ là cách dịch hay và chuẩn nhất rồi, không nên tìm cách sát hơn.