1. Khoa học

Phần nào của trái đất có nhiệt độ cao nhất?


Từ khóa: trái đất, khoa học, vũ trụ, khoa học

Hẳn là lớp lõi có nhiệt độ cao nhất.

Trả lời

Hẳn là lớp lõi có nhiệt độ cao nhất.