Tác giả Nguyên Ngọc có những tác phẩm nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Đất nước đứng lên * Rẻo cao * Đường chúng ta đi * Đất Quảng * Rừng xà nu * Có một đường mòn trên biển Đông * Cát cháy * Tản mạn nhớ và quên, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2004 * Nghĩ dọc đường, Nhà xuất bản Văn * Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2005 * Lắng nghe cuộc sống, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2006 * Bằng đôi chân trần, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2008 * Các bạn tôi ở trên ấy, Nhà xuất bản Trẻ, 2013.
Trả lời
* Đất nước đứng lên * Rẻo cao * Đường chúng ta đi * Đất Quảng * Rừng xà nu * Có một đường mòn trên biển Đông * Cát cháy * Tản mạn nhớ và quên, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2004 * Nghĩ dọc đường, Nhà xuất bản Văn * Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2005 * Lắng nghe cuộc sống, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2006 * Bằng đôi chân trần, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2008 * Các bạn tôi ở trên ấy, Nhà xuất bản Trẻ, 2013.