Tại sao cá voi vung đuôi lên xuống, nhưng cá mập lại vung đuôi sang hai bên?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Vì cấu tạo cơ đuôi.

Trả lời

Vì cấu tạo cơ đuôi.