Tại sao có loài vật không cần giao hợp vẫn đẻ được ra trứng?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Giao hợp là hình thức thích hợp để tinh trùng con đực có thể tiếp xúc được với trứng của con cái, sau đó xảy ra quá trình thụ tinh để tạo ra hợp tử. Hợp tử phát triển dần lên thành phôi mang các đặc điểm di truyền của cả con đực lẫn con cái. Gà mái không “chịu trống” vẫn có thể đẻ ra trứng. Trứng đó là trứng chưa được thụ tinh và vì vậy không thể đem đi ấp để nở ra gà con được.
Trả lời
Giao hợp là hình thức thích hợp để tinh trùng con đực có thể tiếp xúc được với trứng của con cái, sau đó xảy ra quá trình thụ tinh để tạo ra hợp tử. Hợp tử phát triển dần lên thành phôi mang các đặc điểm di truyền của cả con đực lẫn con cái. Gà mái không “chịu trống” vẫn có thể đẻ ra trứng. Trứng đó là trứng chưa được thụ tinh và vì vậy không thể đem đi ấp để nở ra gà con được.