Tại sao con người hay kêu Trời ơi?

  1. Tâm lý học

Tại sao chúng ta lại kêu Trời ơi? Bạn có thể gọi : Thắng ơi, Toàn ơi ở bất cứ chỗ nào, trong khi Thắng và Toàn là hai đối tượng không có thật và không tồn tại?

Từ khóa: 

tâm lý học

Vì người Việt Nam tin vào Ông Trời và thường hay cầu khẩn Ông Trời. Niềm tin này vốn có trong tiềm thức của người dân Việt ngay cả trước khi có các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Niềm tin này thể hiện qua ngôn ngữ và qua nếp sống của chúng ta....

Bạn có thể tham khảo bài viết này

Trả lời

Vì người Việt Nam tin vào Ông Trời và thường hay cầu khẩn Ông Trời. Niềm tin này vốn có trong tiềm thức của người dân Việt ngay cả trước khi có các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Niềm tin này thể hiện qua ngôn ngữ và qua nếp sống của chúng ta....

Bạn có thể tham khảo bài viết này