Quỹ đạo chất điểm là gì?

Từ khóa: chất điểm , quỹ đạo chất điểm, Khoa học

Quĩ đạo chất điểm là tập hợp tất cảc các điểm mà vật đã đi qua :v

Trả lời

Quĩ đạo chất điểm là tập hợp tất cảc các điểm mà vật đã đi qua :v