Tại sao gà đẻ trứng chênh lệch ngày Vậy mà khi ấp lại nở ra con cùng một ngày?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trứng gà có trống là trứng đã thụ tinh. Sau khi đẻ ra trứng chưa đủ điều kiện để cho phôi tự phát triển. Chỉ khi đưa ấp tự nhiên hay ấp trong máy nhân tạo thì mới bằt đầu phát triển. Điều kiện cần có là nhiệt độ 37,8°c, độ ẩm 60-65%. Nếu đưa trứng vào ấp cùng một ngày thì sẽ nở ra gà con trong cùng một ngày.
Trả lời
Trứng gà có trống là trứng đã thụ tinh. Sau khi đẻ ra trứng chưa đủ điều kiện để cho phôi tự phát triển. Chỉ khi đưa ấp tự nhiên hay ấp trong máy nhân tạo thì mới bằt đầu phát triển. Điều kiện cần có là nhiệt độ 37,8°c, độ ẩm 60-65%. Nếu đưa trứng vào ấp cùng một ngày thì sẽ nở ra gà con trong cùng một ngày.