Tại sao loài giun có thể tự tái tạo thành một cơ thể mới khi bị cắt làm 2, làm 3, làm 4?

Từ khóa: vi sinh vật, Khoa học

Nguyên nhân là do:

  • Phần cơ thịt ở chỗ bị đứt ngay lập tức co lại và hình thành các tế bào mới nối liền vết thương.
  • Một số phận tế bào chưa phân hóa trong cơ thể nhanh chóng đi tới "tiếp viện", cùng với tế bào mới, hình thành mầm tái sinh.


Động vật ở mức càng thấp thì khả năng tái sinh càng lớn.

Tuy nhiên: một con giun đất sẽ KHÔNG biến thành nhiều con hoàn hảo theo số đoạn bị đứt.

Mà chỉ có phần đầu mới có thể mọc ra đuôi mới mà thôi.


Trả lời

Nguyên nhân là do:

  • Phần cơ thịt ở chỗ bị đứt ngay lập tức co lại và hình thành các tế bào mới nối liền vết thương.
  • Một số phận tế bào chưa phân hóa trong cơ thể nhanh chóng đi tới "tiếp viện", cùng với tế bào mới, hình thành mầm tái sinh.


Động vật ở mức càng thấp thì khả năng tái sinh càng lớn.

Tuy nhiên: một con giun đất sẽ KHÔNG biến thành nhiều con hoàn hảo theo số đoạn bị đứt.

Mà chỉ có phần đầu mới có thể mọc ra đuôi mới mà thôi.