Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?

  1. Sức khoẻ

  2. Giáo dục

  3. Khoa học

Từ khóa: 

dây thần kinh tủy

,

dây pha

,

sức khoẻ

,

giáo dục

,

khoa học

Chào bạn,

Dây thần kinh tủy là dây pha vì trong dây thần kinh này có bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động để liên hệ với tủy sống qua rễ trước về rễ sau. Trong đó, rễ sau có tác dụng dẫn xung thần kinh cảm giác còn rễ trước sẽ giúp dẫn xung thần kinh vận động.

Trả lời

Chào bạn,

Dây thần kinh tủy là dây pha vì trong dây thần kinh này có bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động để liên hệ với tủy sống qua rễ trước về rễ sau. Trong đó, rễ sau có tác dụng dẫn xung thần kinh cảm giác còn rễ trước sẽ giúp dẫn xung thần kinh vận động.

Vì không có nó bạn sẽ bị chập.