Tại sao trên cùng một bắp ngô lại có những hạt có thể có màu sắc khác thường?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mỗi hạt ngô trước đây là một hoa cái của cây ngô. Râu ngô trước đây là vòi nhụy của những hoa cái đó. Phấn hoa có thể bay đến từ hoa đực của nhiều cây ngô khác nhau. Vì vậy trên cùng một bắp ngô có thể có các hạt có nguồn gốc khác nhau về “bố”. Điều đó dẫn đến các tình trạng có thể khác nhau của các hạt trên cùng một bắp ngô.
Trả lời
Mỗi hạt ngô trước đây là một hoa cái của cây ngô. Râu ngô trước đây là vòi nhụy của những hoa cái đó. Phấn hoa có thể bay đến từ hoa đực của nhiều cây ngô khác nhau. Vì vậy trên cùng một bắp ngô có thể có các hạt có nguồn gốc khác nhau về “bố”. Điều đó dẫn đến các tình trạng có thể khác nhau của các hạt trên cùng một bắp ngô.