Tên gọi: An Nam Quốc

Từ năm 905 Khúc Thừa Dụ giành lại quyền tự chủ cho người Việt, đến năm 938 Ngô Quyền chính thức giành lấy độc lập cho nước nhà, tách biệt khỏi triều đại phong kiến Trung Hoa kết thúc 1000 năm Bắc Thuộc. Tuy là vậy nhưng nhà Tống là triều đại tiếp nối nhà Đường sau loạn "thập quốc" vẫn không chịu từ bỏ dã tâm với nước ta. Ngoài việc 2 lần đem quân xâm lược nhằm thôn tính nước ta thì ngay cả trong việc bang giao, sắc phong nhà Tống cũng luôn thể hiện đất Việt chỉ là một quận, huyện vùng đất của họ mà không công nhận chúng ta là một nước độc lập. Từ năm 973 thời Đinh Tiên Hoàng cho đến trước năm 1164(hoặc 1174 - 1175) các sắc phong nhà Tống phong cho vua nước ta cao nhất là "Giao Chỉ Quận Vương". Tức là trên danh nghĩa họ vẫn xem chúng ta là một quận huyện.

Nhưng đến thời Lý Anh Tông, có một sự thay đổi lớn về ngoại giao. Lần đầu tiên nhà Tống công nhận chúng ta là một quốc gia là một nước độc lập. Cụ thể là nhà Tống Hiếu Tông đã đổi Giao Chỉ quận thành An Nam Quốc và phong cho vua Lý Anh Tông làm An Nam Quốc Vương.

Theo ĐVSKTT(thế kỷ 15), KĐSVTGCM(nửa sau thế kỷ 19) vua Lý Anh Tông được sắc phong An Nam Quốc Vương vào năm 1164. Còn theo Tống Sử (thế kỷ 13), Đại Việt Sử Lược (thế kỷ 14) thì ghi chép là vào năm 1174.

Đại Việt sử lược chép:

Tống cho gọi nước ta là "An Nam Quốc". Phong cho vua ta (Lý Anh Tông) làm Quốc Vương. Lập quốc hiệu bắt đầu từ đó.

Ngô Thì Sĩ (thế kỷ 18) viết:

"Nhà Tống từ khi rút sang phía nam, mỗi khi sứ ta sang cống, vẫn giao nhận cống phẩm ở tỉnh Quảng Tây, chứ chưa từng đến kinh đô của Nam Tống bao giờ. Năm này là kỳ đưa lễ cống, nhà vua đưa thư sang Tống, xin cho sứ giả đến tận cung khuyết, vua Tống ưng thuận. Lệ cũ: việc cống sính chưa lần nào đi đủ ba sứ thần. kỳ này, nhà vua dùng Trung vệ đại phu Doãn Tử Tư làm đại sứ, lại cho Thừa nghị lang Lý Bang Chính là chánh sứ, Trung dực lang Nguyễn Văn

Hiến làm phó sứ. 

Từ người dẫn đầu đến người tùy hành đều đủ số. Khi đến nơi, vua Tống khen là có lòng thành khẩn, lại thấy nhân vật của ta ôn hòa, văn phép, áo mũ chững chạc đàng hoàng, rất lấy làm ưng ý. Vua Tống hạ chiếu cho đình thần bàn định về việc ban cho tên nước, bèn cho tên là "An Nam quốc" và gia phong nhà vua làm An Nam quốc vương"

Phan Huy Chú viết trong "Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí"(đầu thế kỷ 19):

"Năm Thiên Cảm Chi Bảo thứ 2 (1175) nhà Tống phong vua làm An Nam Quốc Vương. Bấy giờ sứ ta từ xa đến sính, vua Tống rất vui lòng, lại cho là vua được phong nối ngôi đã lâu ngày, biệt đãi bằng lễ khác thường, bèn chiếu cho các quan bàn bạc điển cố về việc ban tên cho nước mà tâu lên. Vua tống đặc cách cho tên An Nam quốc, ban ấn vàng quốc vương, Nước ta xưng An Nam bắt đầu từ đấy."

#Doraemon

000-1483547008257


Từ khóa: an nam, nhà lý, Lịch sử