Tham nhũng và tham ô khác gì nhau?

  1. Luật pháp

Mình rất hay bị nhầm lẫn giữa 2 thuật ngữ này. Dấu hiệu để phân biệt tham nhũng và tham ô là gì nhỉ?

Từ khóa: 

luật pháp

Bạn tra từ điển Việt - Việt là ra ngay ấy mà.

Tham ô: Lợi dụng quyền hành chức trách để lấy cắp CỦA CÔNG

Tham nhũng: Lợi dụng quyền hành, chức trách để tham ô, hạch sách DÂN

Trả lời

Bạn tra từ điển Việt - Việt là ra ngay ấy mà.

Tham ô: Lợi dụng quyền hành chức trách để lấy cắp CỦA CÔNG

Tham nhũng: Lợi dụng quyền hành, chức trách để tham ô, hạch sách DÂN