Theo bạn cuộc sống cần những gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

cần tri thức,có tri thức thì mới có tình yêu dc,k thì chỉ là đang thuận theo tự nhiên,phát triển dân số
Trả lời
cần tri thức,có tri thức thì mới có tình yêu dc,k thì chỉ là đang thuận theo tự nhiên,phát triển dân số
Cay, đắng, ngọt, bùi....😂
Trong cuộc sống cần nhất là đủ . Biết đủ là đủ ." Tri túc, tiện túc , đải túc , hà thời túc " ...
Cần tất cả mọi điều
Đạo đức,nhân cách,lý trí,
Đạo đức nhân cách
Lý trí
Cần lý trí.
Tiền !