Thuyết cấu trúc chức năng là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thuyết cấu trúc chức năng, hoặc chỉ đơn giản là thuyết chức năng, là một khuôn khổ cho việc xây dựng lý thuyết mà thấy xã hội như là một hệ thống phức tạp mà các bộ phận làm việc với nhau để thúc đẩy tình đoàn kết và sự ổn định. Cách tiếp cận này sẽ xem xét cả hai cấu trúc xã hội và chức năng xã hội. Địa chỉ thuyết chức năng xã hội như một toàn thể về các chức năng của các yếu tố cấu thành của nó; cụ thể là chuẩn mực, hải quan, truyền thống, và các tổ chức
Trả lời
Thuyết cấu trúc chức năng, hoặc chỉ đơn giản là thuyết chức năng, là một khuôn khổ cho việc xây dựng lý thuyết mà thấy xã hội như là một hệ thống phức tạp mà các bộ phận làm việc với nhau để thúc đẩy tình đoàn kết và sự ổn định. Cách tiếp cận này sẽ xem xét cả hai cấu trúc xã hội và chức năng xã hội. Địa chỉ thuyết chức năng xã hội như một toàn thể về các chức năng của các yếu tố cấu thành của nó; cụ thể là chuẩn mực, hải quan, truyền thống, và các tổ chức