Tìm lỗi sai trong câu sau và sửa lại cho đúng?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Because the bad weather, we have to delay our plan to Singapore????

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Because of bad weather....
Trả lời
Because of bad weather....

Because of không phải because

Sau because là một mệnh đề

Sau because of là N hoặc ving

Trong trường hợp này dùng because of vì "the bad weather" là 1 cụm danh từ