Tin đồn là gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Tin đồn là hiện tượng tâm lí xã hội và là một hiện tượng rất dễ nhầm lẫn với dư luận xã hội. Theo Allport và Postman, hai nhà tâm lí học xã hội người Mỹ thì tin đồn là “một sự khẳng định về một chủ đề được quan tâm mà không có đủ bằng chứng đáng tin cậy được đưa ra”. Trong tin đồn thông thường có một phần được cho là sự thật. Tin đồn là một sản phẩm của tâm lí học xã hội, do đó nó phụ thuộc nhiều vào trạng thái tâm lí của cá nhân người tiếp nhận và đưa thông tin.
Trả lời
Tin đồn là hiện tượng tâm lí xã hội và là một hiện tượng rất dễ nhầm lẫn với dư luận xã hội. Theo Allport và Postman, hai nhà tâm lí học xã hội người Mỹ thì tin đồn là “một sự khẳng định về một chủ đề được quan tâm mà không có đủ bằng chứng đáng tin cậy được đưa ra”. Trong tin đồn thông thường có một phần được cho là sự thật. Tin đồn là một sản phẩm của tâm lí học xã hội, do đó nó phụ thuộc nhiều vào trạng thái tâm lí của cá nhân người tiếp nhận và đưa thông tin.