Tình cảm có những đặc trưng nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tình cảm có các đặc trưng sau: - Tính ổn định - Tính chân thực - Tính khái quát - Tính đối cực - Tính xã hội - Tính nhận thức
Trả lời
Tình cảm có các đặc trưng sau: - Tính ổn định - Tính chân thực - Tính khái quát - Tính đối cực - Tính xã hội - Tính nhận thức