Tính toán % trong Elasticsearch như thế nào?

Từ khóa: elasticsearch, Lập trình