Tôi sẽ được cung cấp kiến thức về những vấn đề gì khi học môn Dạy học Ngữ văn theo hướng tích hợp ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dạy học Ngữ văn theo hướng tích hợp là một môn học thuộc khối học phần bắt buộc trong khung chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN. Khi học môn này, bạn được cung cấp những tri thức sau: - Một số vấn đề chung về dạy học tích hợp (Khái niệm DHTH, Mục đích của DHTH, Các đặc trưng cơ bản của DHTH, Các hình thức tích hợp trong dạy học, Các yêu cầu cơ bản của DHTH, Quy trình xây dựng bài học tích hợp, Một số hình thức, phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học tích hợp). - Dạy học Ngữ văn theo hướng tích hợp ở trường trung học (Cơ sở, nguyên tắc và các mức độ tích hợp trong dạy học Ngữ văn ở trường trung học, Các hình thức tích hợp trong dạy học Ngữ văn ở trường trung học: tích hợp liên môn và nội môn, Các cách thức tổ chức DHTH trong môn Ngữ văn ở trường trung học, Kiểm tra, đánh giá trong DHTH môn Ngữ văn ở trường trung học). - Quản lí dạy học tích hợp môn Ngữ văn ở trường trung học .
Trả lời
Dạy học Ngữ văn theo hướng tích hợp là một môn học thuộc khối học phần bắt buộc trong khung chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN. Khi học môn này, bạn được cung cấp những tri thức sau: - Một số vấn đề chung về dạy học tích hợp (Khái niệm DHTH, Mục đích của DHTH, Các đặc trưng cơ bản của DHTH, Các hình thức tích hợp trong dạy học, Các yêu cầu cơ bản của DHTH, Quy trình xây dựng bài học tích hợp, Một số hình thức, phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học tích hợp). - Dạy học Ngữ văn theo hướng tích hợp ở trường trung học (Cơ sở, nguyên tắc và các mức độ tích hợp trong dạy học Ngữ văn ở trường trung học, Các hình thức tích hợp trong dạy học Ngữ văn ở trường trung học: tích hợp liên môn và nội môn, Các cách thức tổ chức DHTH trong môn Ngữ văn ở trường trung học, Kiểm tra, đánh giá trong DHTH môn Ngữ văn ở trường trung học). - Quản lí dạy học tích hợp môn Ngữ văn ở trường trung học .