Trách ai đây mn ơi?

  1. Phong cách sống

BIẾT ƠN VÀ V.O.NG ƠN

1. Trách ai ăn ở hai l.ò.ng

Đang chơi với phụng, thấy rồng bay theo?

2. Trách ai được mi.ế.u phụ nghề

Được chiêng phụ trống, được bè phụ nan?

3. Tr.ách ai r.ọ.c giấy bỏ bìa,

Khi thương thương vội, khi l.ì.a l.ì.a xa...

4. Thương tằm ngửa áo bọc dâu

Tưởng tằm có nghĩa, hay đâu b.ạc tình?

5. Một mai cúc ng.ã lan quỳ,

Bậu lo thân bậu, lo gì thân qua?

6. Ai ơi, uống nước nhớ nguồn

V.o.ng ơ.n b.ội nghĩa, c.ú.i luồn nó quen.

Sưu tầm và biên soạn

#https://cdn.noron.vn/2023/09/12/3539858611235351-1694513553.jpg

TonyDzung

#HBRHoldings

Từ khóa: 

phong cách sống

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trách mình quá tin người.

Trả lời

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trách mình quá tin người.