Trình bày các chức năng cơ bản của chính trị học. Ví dụ cụ thể ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chức năng nghiên cứu của chính trị học: Chính trị học nghiên cứu hình thành những mô hình lý luận vè tổ chức chính trị và cơ chế vạn dụng các quy luật của đời sống chính trị, đề xuất những công nghệ chính trị được luận chứng một cách khoa học, nghiên cứu nghệ thuật tổ chức và thực thi các quyết định chính trị. Chính trị học phải phân tích một cách thấu đấu về đời sống chính trị hiện thực, tạo cơ sở khoa học cho việc dánh giá thẩm định các quyết định chính trị, góp phần đào tạo ra các nhà chính trị gia. * Chính trị học góp phần đúng đắn những tính qui luật và những qui luật cơ bản nhất của đời sống chính trị trong khuôn khổ một nước cũng như quy mô quốc tế * Góp phần luận chứng và hình thành các cơ sở khoa học cho các hoạt động chính trị, cho việc hoạch địch mục tiêu, chính sách đối ngoại, đối nội của Đảng và nhà nước * Đề xuất cơ chế, phương thức để thực thi các quyết sách và quyết định chính trị nhằm đạt được mục tiêu đề ra * Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Ví dụ: Ở Việt Nam là phục vụ cho công cuộc xây dựng CNXH, góp phần làm sảng tỏ về mặt lý luận, các quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước và ứng dụng tăng cường lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò quản lý. Nhà nước sẽ phân bổ các nguồn lực, ban hành những chính sách cụ thể cho phù hợp với từng giai đoạn của đất nước Chẳng hạn như chính phủ ban hành những chính sách về tăng trưởng kinh tế GDP theo từng năm góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc dân (Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030, Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ), các chính sách phát triển an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo(Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo).
Trả lời
Chức năng nghiên cứu của chính trị học: Chính trị học nghiên cứu hình thành những mô hình lý luận vè tổ chức chính trị và cơ chế vạn dụng các quy luật của đời sống chính trị, đề xuất những công nghệ chính trị được luận chứng một cách khoa học, nghiên cứu nghệ thuật tổ chức và thực thi các quyết định chính trị. Chính trị học phải phân tích một cách thấu đấu về đời sống chính trị hiện thực, tạo cơ sở khoa học cho việc dánh giá thẩm định các quyết định chính trị, góp phần đào tạo ra các nhà chính trị gia. * Chính trị học góp phần đúng đắn những tính qui luật và những qui luật cơ bản nhất của đời sống chính trị trong khuôn khổ một nước cũng như quy mô quốc tế * Góp phần luận chứng và hình thành các cơ sở khoa học cho các hoạt động chính trị, cho việc hoạch địch mục tiêu, chính sách đối ngoại, đối nội của Đảng và nhà nước * Đề xuất cơ chế, phương thức để thực thi các quyết sách và quyết định chính trị nhằm đạt được mục tiêu đề ra * Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Ví dụ: Ở Việt Nam là phục vụ cho công cuộc xây dựng CNXH, góp phần làm sảng tỏ về mặt lý luận, các quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước và ứng dụng tăng cường lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò quản lý. Nhà nước sẽ phân bổ các nguồn lực, ban hành những chính sách cụ thể cho phù hợp với từng giai đoạn của đất nước Chẳng hạn như chính phủ ban hành những chính sách về tăng trưởng kinh tế GDP theo từng năm góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc dân (Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030, Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ), các chính sách phát triển an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo(Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo).