Trình bày các phương pháp quản trị?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các phương pháp quản trị Phương pháp quản trị là tổng thể các cách thức tác động có thể và có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị (cấp dưới và các tiềm năng có được của hệ thống) và khách thể quản trị (các hệ thống khác, các ràng buộc của môi trường,..) để đạt được mục tiêu đề ra. Các phương pháp quản trị: •Quản trị nội bộ doanh nghiệp •Tác động lên khách hàng •Quan hệ với cơ quan quản lý vĩ mô •Cạnh tranh với các đối thủ •Quan hệ bạn hàng •Lôi kéo người ngoài doanh nghiệp Các phương pháp quản trị nội bộ doanh nghiệp Các phương pháp tác động lên con người: •Phương pháp hành chính •Phương pháp kinh tế •Phương pháp tâm lý Các phương pháp tác động lên các yếu tố khác của doanh nghiệp: •Mô hình hóa toán học •Các phương pháp dự đoán •Các phương pháp phân đoạn thị trường Các phương pháp hành chính: là dựa vào mối quan hệ tổ chức của hệ thống quản trị và kỉ luật của doanh nghiệp Nhà quản trị phải nắm vững những yêu cầu sau: •Quyết định hành chính chỉ có hiệu quả cao khi quyết định đó có căn cứ khoa học, có luận chứng đầy đủ về mọi mặt •Khi sử dụng phương pháp hành chính phải gắn chặt quyền hạn của người ra quyết định. Các phương pháp kinh tế: là phương pháp tác động vào đối tượng quản trị thông qua các lợi ích thực tế để đối tượng quản trị lựa chọn phương án có hiệu quả nhất Những hướng quản trị bằng phương pháp kinh tế •Quản trị bằng mục tiêu •Quản trị bằng định mức •Quản trị bằng trách nhiệm vật chất Khi sử dụng các phương pháp kinh tế, cần lưu ý những vấn đề sau: •Việc áp dụng các biện pháp kinh tế luôn gắn liền với việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế như: giá cả; lợi nhuận; tín dụng, thưởng… •Phải thực hiện sự phân cấp đúng đắn giữa các cấp quản lý •Cán bộ quản trị phải có trình độ và năng lực về nhiều mặt Các phương pháp tâm lý: là cách tác động vào tình cảm, nhận thức của người lao động nhằm nâng cao tính tự giác, nhiệt tình của họ trong công việc.
Trả lời
Các phương pháp quản trị Phương pháp quản trị là tổng thể các cách thức tác động có thể và có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị (cấp dưới và các tiềm năng có được của hệ thống) và khách thể quản trị (các hệ thống khác, các ràng buộc của môi trường,..) để đạt được mục tiêu đề ra. Các phương pháp quản trị: •Quản trị nội bộ doanh nghiệp •Tác động lên khách hàng •Quan hệ với cơ quan quản lý vĩ mô •Cạnh tranh với các đối thủ •Quan hệ bạn hàng •Lôi kéo người ngoài doanh nghiệp Các phương pháp quản trị nội bộ doanh nghiệp Các phương pháp tác động lên con người: •Phương pháp hành chính •Phương pháp kinh tế •Phương pháp tâm lý Các phương pháp tác động lên các yếu tố khác của doanh nghiệp: •Mô hình hóa toán học •Các phương pháp dự đoán •Các phương pháp phân đoạn thị trường Các phương pháp hành chính: là dựa vào mối quan hệ tổ chức của hệ thống quản trị và kỉ luật của doanh nghiệp Nhà quản trị phải nắm vững những yêu cầu sau: •Quyết định hành chính chỉ có hiệu quả cao khi quyết định đó có căn cứ khoa học, có luận chứng đầy đủ về mọi mặt •Khi sử dụng phương pháp hành chính phải gắn chặt quyền hạn của người ra quyết định. Các phương pháp kinh tế: là phương pháp tác động vào đối tượng quản trị thông qua các lợi ích thực tế để đối tượng quản trị lựa chọn phương án có hiệu quả nhất Những hướng quản trị bằng phương pháp kinh tế •Quản trị bằng mục tiêu •Quản trị bằng định mức •Quản trị bằng trách nhiệm vật chất Khi sử dụng các phương pháp kinh tế, cần lưu ý những vấn đề sau: •Việc áp dụng các biện pháp kinh tế luôn gắn liền với việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế như: giá cả; lợi nhuận; tín dụng, thưởng… •Phải thực hiện sự phân cấp đúng đắn giữa các cấp quản lý •Cán bộ quản trị phải có trình độ và năng lực về nhiều mặt Các phương pháp tâm lý: là cách tác động vào tình cảm, nhận thức của người lao động nhằm nâng cao tính tự giác, nhiệt tình của họ trong công việc.