Trình bày lý thuyết nhu cầu của Maslow

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vào thời điểm đầu tiên của lý thuyết, Maslow đã sắp xếp các nhu cầu của con người theo 5 cấp bậc. Hệ thống nhu cầu của Maslow được thể hiện dưới dạng hình kim tự tháp. Nhu cầu ở bậc thấp thì xếp ở phía dưới. Các nhu cầu trên luôn tồn tại và đan xen lẫn nhau. Thang bậc nhu cầu này của Maslow ứng dụng vào dự án để xác định, đánh giá nhu cầu thực tế của thân chủ. Sử dụng lý thuyết nhu cầu của Maslow giúp nhân viên xã hội xác định được những nhu cầu nào là quan trọng và cần được đáp ứng đầu tiên của thân chủ. Từ đó nhân viên xã hội có cơ sở để thiếp lập kế hoạch can thiệp và huy động các nguồn lực liên quan. Nói cách khác, quá trình thực hành công tác xã hội là quá trình trợ giúp thân chủ trong việc đáp ứng và tự đáp ứng một cách bền những những nhu cầu thiếu hụt của mình.
Trả lời
Vào thời điểm đầu tiên của lý thuyết, Maslow đã sắp xếp các nhu cầu của con người theo 5 cấp bậc. Hệ thống nhu cầu của Maslow được thể hiện dưới dạng hình kim tự tháp. Nhu cầu ở bậc thấp thì xếp ở phía dưới. Các nhu cầu trên luôn tồn tại và đan xen lẫn nhau. Thang bậc nhu cầu này của Maslow ứng dụng vào dự án để xác định, đánh giá nhu cầu thực tế của thân chủ. Sử dụng lý thuyết nhu cầu của Maslow giúp nhân viên xã hội xác định được những nhu cầu nào là quan trọng và cần được đáp ứng đầu tiên của thân chủ. Từ đó nhân viên xã hội có cơ sở để thiếp lập kế hoạch can thiệp và huy động các nguồn lực liên quan. Nói cách khác, quá trình thực hành công tác xã hội là quá trình trợ giúp thân chủ trong việc đáp ứng và tự đáp ứng một cách bền những những nhu cầu thiếu hụt của mình.