Trình bày những đặc điểm của văn chính luận ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phong cách chính luận nổi bật tính khuynh hướng, tính luận chiến, tính cảm xúc, rất gần gũi với giọng điệu, kết cấu và chức năng của lời diễn thuyết hay hùng biện. - Về phương tiện ngữ âm: Phát âm rõ, hùng hồn, đúng ngữ điệu. - Về phương tiện từ ngữ: Dùng lớp từ chính luận, chính xác. - Phương tiện cú pháp: kiên quyết chống lại những lời lẽ phản động và sai trái, nên căn cứ lý luận phải vững chắc, rõ ràng, lập luận chặt chẽ, lời văn truyền cảm, có thể sử dụng các biện pháp tu từ.
Trả lời
Phong cách chính luận nổi bật tính khuynh hướng, tính luận chiến, tính cảm xúc, rất gần gũi với giọng điệu, kết cấu và chức năng của lời diễn thuyết hay hùng biện. - Về phương tiện ngữ âm: Phát âm rõ, hùng hồn, đúng ngữ điệu. - Về phương tiện từ ngữ: Dùng lớp từ chính luận, chính xác. - Phương tiện cú pháp: kiên quyết chống lại những lời lẽ phản động và sai trái, nên căn cứ lý luận phải vững chắc, rõ ràng, lập luận chặt chẽ, lời văn truyền cảm, có thể sử dụng các biện pháp tu từ.