Trình bày quá trình xử lý mạng lưới trong tri giác?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mô hình mạng lưới thần kinh là một tập hợp các tế bào thần kinh được liên kết với nhau, cùng hoạt động để thực hiện một số chức năng nhất định. Một mô hình mạng lưới thần kinh gồm có ba lớp: Lớp tiếp nhận, lớp xử lý và lớp cho ra kết quả. Mỗi một yếu tố trong lớp này đều liên kết với tất cả các yếu tố của lớp khác. Những kết nối này có thể được hưng phấn hoặc ức chế phụ thuộc vào kết quả, hay nói cách khác một mô hình mạng lưới thần kinh có khả năng học tập. Một số nhà nghiên cứu sử dụng mô hình xử lý phân phối song song (parallel distributed processing * PDP) để giải thích về quá trình tri giác như sau: Các đơn vị trong một mạng lưới hoạt động song song, đồng thời với nhau. Các kết nối giữa các đơn vị gây hưng phấn hoặc ức chế những đơn vị khác. Nếu kết nối được hưng phấn, sự kích hoạt một đơn vị sẽ lan tỏa sự kích hoạt đến các đơn vị đã được kết nối. Sử dụng một kết nối có thể làm nó mạnh hơn. Nhận biết diễn ra như là kết quả của một quá trình hoạt động đồng thời của các đơn vị kết nối. Các đơn vị được kích hoạt khi phù hợp với đặc điểm của kích thích. Tóm lại tri giác là quá trình các đơn vị thần kinh có sự liên kết với nhau trong não bộ tiếp nhận và xử lý song song các đặc điểm của đối tượng.
Trả lời
Mô hình mạng lưới thần kinh là một tập hợp các tế bào thần kinh được liên kết với nhau, cùng hoạt động để thực hiện một số chức năng nhất định. Một mô hình mạng lưới thần kinh gồm có ba lớp: Lớp tiếp nhận, lớp xử lý và lớp cho ra kết quả. Mỗi một yếu tố trong lớp này đều liên kết với tất cả các yếu tố của lớp khác. Những kết nối này có thể được hưng phấn hoặc ức chế phụ thuộc vào kết quả, hay nói cách khác một mô hình mạng lưới thần kinh có khả năng học tập. Một số nhà nghiên cứu sử dụng mô hình xử lý phân phối song song (parallel distributed processing * PDP) để giải thích về quá trình tri giác như sau: Các đơn vị trong một mạng lưới hoạt động song song, đồng thời với nhau. Các kết nối giữa các đơn vị gây hưng phấn hoặc ức chế những đơn vị khác. Nếu kết nối được hưng phấn, sự kích hoạt một đơn vị sẽ lan tỏa sự kích hoạt đến các đơn vị đã được kết nối. Sử dụng một kết nối có thể làm nó mạnh hơn. Nhận biết diễn ra như là kết quả của một quá trình hoạt động đồng thời của các đơn vị kết nối. Các đơn vị được kích hoạt khi phù hợp với đặc điểm của kích thích. Tóm lại tri giác là quá trình các đơn vị thần kinh có sự liên kết với nhau trong não bộ tiếp nhận và xử lý song song các đặc điểm của đối tượng.