Troll kiểu Thiên Tử

  1. Lịch sử

Thuở Triệu Khuông Dẫn còn hàn vi, từng đến xin gia nhập Vương Nhan Siêu, một võ tướng nổi tiếng thời đó, nhưng bị từ chối. Nhiều năm sau, khi đã lấy được thiên hạ, Tống Thái Tổ vẫn trọng dụng ông này (cho giữ chức Trung Thư Lệnh) vì có thực tài.

Trong một buổi tiệc sau khi đi săn, khi quần thần đã ngà ngà say rồi, bất chợt Tống Thái Tổ quay sang hỏi Vương Nhan Siêu rằng:

"Trước kia ở Phục Châu trẫm đến nương nhờ khanh, vì sao khanh không thu dụng trẫm vậy?"

Bàn tiệc im phăng phắc. Vương Nhan Siêu mặt tái mét, rời bàn quỳ dập đầu tâu:

"Lúc đó, , ̶t̶̶a̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶đ̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶à̶ ̶1̶ ̶đ̶̶ạ̶̶i̶ ̶t̶̶ư̶̶ớ̶̶n̶̶g̶ ̶q̶̶u̶̶â̶̶n̶ ̶u̶̶y̶ ̶d̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ò̶̶n̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶ ̶l̶̶à̶ ̶1̶ ̶t̶̶ê̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶à̶ ̶q̶̶u̶̶ê̶ ̶l̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶u̶̶ổ̶̶i̶ ̶j̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶k̶̶ế̶̶t̶ ̶n̶̶ạ̶̶p̶ ̶v̶̶à̶̶o̶ ̶Đ̶̶ả̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶t̶̶a̶ thần chỉ là một gáo nước, sao có thể bao dung được thần long? Nếu lúc bấy giờ thần giữ bệ hạ lại, thì sao có được bá nghiệp như hôm nay?"

Tống Thái Tổ nghe vậy ̶T̶̶u̶̶y̶̶ê̶̶n̶ ̶b̶̶ố̶ ̶Đ̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶a̶̶o̶ ̶g̶̶i̶̶ờ̶ ̶c̶̶o̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶k̶̶h̶̶á̶̶c̶ ̶t̶̶a̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶k̶̶h̶̶a̶̶n̶̶h̶ ̶v̶̶ề̶ ̶q̶̶u̶̶ê̶ ̶c̶̶h̶̶ă̶̶n̶ ̶v̶̶ị̶̶t̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶ớ̶ ̶đ̶̶ờ̶̶i̶̶.̶ 

Thái Tổ nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi không nhắc nữa.

tống
Từ khóa: 

troll

,

lịch sử