1. Hỏi xoáy Đáp hay

Trong tam quốc ai là người hay lấy đức báo oán ?

A. Lưu bị

B. Tào tháo

C. Khổng minh

D. Chu du

Từ khóa: tam quốc chí, hỏi xoáy đáp hay
Lưu Bị

Trả lời

Lưu Bị