Trong tiếng Trung có sử dụng dấu chấm câu và dấu 「!」không ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong tiếng Trung cũng sử dụng dấu chấm câu, dấu hỏi và dấu cảm thán. Dấu chấm câu được chia làm 3 loại lớn là 「。」「,」「、」.Dấu 「。」thì được sử dụng như trong tiếng Nhật là đặt ở cuối câu. Tuy nhiên dấu 「,」và「、」có cách sử dụng và ý nghĩa khác nhau nên mọi người cần lưu ý.「,」giống với 「、」của tiếng Nhật, dùng để bố trí câu. Còn「、」thì mang nghĩa của「&」, dùng trong trường hợp sắp xếp các từ đơn. Ví dụ: Khi viết「筆và墨và紙」ta sẽ viết 「笔、墨、纸」chứ không viết 「笔,墨,纸」. Ngoài ra, dấu nghi vấn và dấu chấm than trong tiếng Hoa sử dụng giống như dấu「!」và「?」trong tiếng Nhật
Trả lời
Trong tiếng Trung cũng sử dụng dấu chấm câu, dấu hỏi và dấu cảm thán. Dấu chấm câu được chia làm 3 loại lớn là 「。」「,」「、」.Dấu 「。」thì được sử dụng như trong tiếng Nhật là đặt ở cuối câu. Tuy nhiên dấu 「,」và「、」có cách sử dụng và ý nghĩa khác nhau nên mọi người cần lưu ý.「,」giống với 「、」của tiếng Nhật, dùng để bố trí câu. Còn「、」thì mang nghĩa của「&」, dùng trong trường hợp sắp xếp các từ đơn. Ví dụ: Khi viết「筆và墨và紙」ta sẽ viết 「笔、墨、纸」chứ không viết 「笔,墨,纸」. Ngoài ra, dấu nghi vấn và dấu chấm than trong tiếng Hoa sử dụng giống như dấu「!」và「?」trong tiếng Nhật