Phân biệt chủ thể và đối tượng quyền lực. Vì sao phân biệt chủ thể và đối tượng quyền lực có tính tương đối?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

• Phân biệt chủ thể và đối tượng của quyền lực: - Chủ thể quyền lực là một nhóm cá thể, lực lượng, cá nhân, tập thể nắm giữ các nguồn lực kinh tế, văn hóa, chính trị, các mối quan hệ xã hội,… có khả năng chỉ huy,chi phối, điều hành các cá thể khác - Đối tượng quyền lực là những cá nhân, tập thể bị chi phối, điều hành bởi các chủ thể quyền lực • Phân biệt chủ thể và quyền lực có tính tương đối vì: - Chủ thể và đối tượng quyền lực có tính lịch sử tương đối, ra đời và phát triển phụ thuộc vào sự phát triển của đời sống chính trị - Đời sống chính trị thay đổi thì mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng cũng thay đổi theo - Có thể trong trường hợp này nó là chủ thể nhưng trong trường hợp khác nó lại là đối tượng
Trả lời
• Phân biệt chủ thể và đối tượng của quyền lực: - Chủ thể quyền lực là một nhóm cá thể, lực lượng, cá nhân, tập thể nắm giữ các nguồn lực kinh tế, văn hóa, chính trị, các mối quan hệ xã hội,… có khả năng chỉ huy,chi phối, điều hành các cá thể khác - Đối tượng quyền lực là những cá nhân, tập thể bị chi phối, điều hành bởi các chủ thể quyền lực • Phân biệt chủ thể và quyền lực có tính tương đối vì: - Chủ thể và đối tượng quyền lực có tính lịch sử tương đối, ra đời và phát triển phụ thuộc vào sự phát triển của đời sống chính trị - Đời sống chính trị thay đổi thì mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng cũng thay đổi theo - Có thể trong trường hợp này nó là chủ thể nhưng trong trường hợp khác nó lại là đối tượng