Trường phái Gestalt trong Tâm lý học học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Được sáng lập bởi Max Wertheimer. * Với các nhà Tâm lý học học tiêu biểu như Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolgang Kohler. * Giai đoạn đầu thế kỷ 20. * Trường phái Gestalt tập trung nghiên cứu cách thức con người nhận thức các thành phần riêng lẻ như một tổng thể.
Trả lời
* Được sáng lập bởi Max Wertheimer. * Với các nhà Tâm lý học học tiêu biểu như Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolgang Kohler. * Giai đoạn đầu thế kỷ 20. * Trường phái Gestalt tập trung nghiên cứu cách thức con người nhận thức các thành phần riêng lẻ như một tổng thể.