Trưởng thành khác với thành công như thế nào?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

trưởng thành

,

thành công

,

trưởng thành khác thành công

,

tâm lý học

mình nghĩ là trưởng thành là khả năng thích ứng được môi trường xã hội, nhận thức được mọi điều, biết kiểm soát được cảm xúc, cư xử đúng mực và biết được điều gì nên làm, điều gì không.

Còn thành công là khi ta hướng tới một mục đích nào đó và ta đạt được mục đích đó thì đó là thành công. Nhưng mình cũng nghĩ rằng trong trưởng thành cũng có thành công. thành công cũng là một phần nào đó trong trưởng thành.

Trả lời

mình nghĩ là trưởng thành là khả năng thích ứng được môi trường xã hội, nhận thức được mọi điều, biết kiểm soát được cảm xúc, cư xử đúng mực và biết được điều gì nên làm, điều gì không.

Còn thành công là khi ta hướng tới một mục đích nào đó và ta đạt được mục đích đó thì đó là thành công. Nhưng mình cũng nghĩ rằng trong trưởng thành cũng có thành công. thành công cũng là một phần nào đó trong trưởng thành.