Tư bản là gì?

 1. Lịch sử

Đọc trên mạng lan man quá k hiểu lắm. Các bác nói nôm na và cho e vài ví dụ với nhé

Từ khóa: 

lịch sử

Tư bản thì bạn nên down giáo trình Môn học Kinh tế chính trị Mác Lê nin: 

Môn này bàn về kinh tế và chính trị có quan hệ với nhau như thế nào theo quan điểm của Triết học Mác - Lê Nin. 
Các chủ đề chính:

 • Quy luật của kinh tế thị trường
 • Lý luận của Mác về giá trị thặng dư.
 • Tích lũy và tái sản xuất trong nền kinh tế thị trường.
 • Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường.
 • Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Tham khảo: 

Triết học mác lênin

Trả lời

Tư bản thì bạn nên down giáo trình Môn học Kinh tế chính trị Mác Lê nin: 

Môn này bàn về kinh tế và chính trị có quan hệ với nhau như thế nào theo quan điểm của Triết học Mác - Lê Nin. 
Các chủ đề chính:

 • Quy luật của kinh tế thị trường
 • Lý luận của Mác về giá trị thặng dư.
 • Tích lũy và tái sản xuất trong nền kinh tế thị trường.
 • Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường.
 • Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Tham khảo: 

Triết học mác lênin