Tu tâm tự thân.

  1. Văn hóa

  2. Tâm linh

  3. Noron

  4. Xã hội

  5. Tâm sự cuộc sống

Khổ nhất là tu cái tâm của tự thân, chỉ cần sẩy chân một chốc là hủy hoại đến mức nào không hay. Xã hội ngày nay là phản đảo, cái gì cho là đúng lại là không đúng như họ nghĩ, do quan niệm hậu thiên hình thành, con người ta vốn dĩ đã có một lớp ngăn cách đến với bản năng thuần chân của mình nên cũng xem đó là bình thường.
Lão Tử cũng từng nói trong Đạo Đức Kinh:
"Thượng sĩ văn Đạo, cần nhi hành chi. Trung sĩ văn Đạo, nhược tồn, nhược vong. Hạ sĩ văn Đạo, đại tiếu chi. Bất tiếu, bất túc dĩ vi Đạo."
Khi một người chân chính đắc được Chính Pháp đời này rồi, họ sẽ phát nguyện tu luyện cả đời mà không buông. Khi xưa, có một người vốn là người tu luyện phó nguyên thần, khi phó nguyên thần còn trong bản thể, người đó đã nói một câu: “Cục đá trên đường không ai nhặt, nhưng tôi sẽ là người nhặt cục đá đó.”
Những người ở xã hội sẽ đắc được những thứ mà họ có, từ vật chất, danh vọng, tình cảm thế nhân, vợ là mỹ nhân tuyệt trần… nhưng anh ta sẽ đắc được những thứ mà người thường không bao giờ có.
Trí tuệ con người đang bị phong bế hơn 80%, người đả tọa trong thời gian dài thì họ sẽ khai ngộ được ở tầng thứ nhất định nào đó, nếu có Pháp để theo thì họ lại có thể tu nhanh hơn, vì vậy khi xưa nhiều cao tăng trong Phật giáo đã khai mở các công năng như: túc mệnh thông, dao thị, thiên mục… thấy những cảnh mà không ai thấy được. Vốn dĩ sức phong bế của trí não lúc đấy đã không còn nhiều nữa, đã khai công khai ngộ ngay đời này. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng từ đó mà khai ngộ ra được nhiều điều mà khoa học ngày này cũng không lý giải được.
Cái khoa học ngày nay là thứ dùi sừng bò, cho dù phát triển đến đâu cũng không thể thấy được chân tướng, đến cả ma họ còn không chứng minh được, nhưng hiện tượng thì đầy rẫy khắp nhân gian. Duy chỉ có trên con đường tu hành, đắc Chính Pháp, Chính Giác mới liễu giải được bí ẩn vũ trụ này. 
Cho dù đọc vạn cuốn sách của con người viết thì cũng chỉ là con người.
https://cdn.noron.vn/2023/09/09/3775018683344666791016352568392309019668558n-1694296627.jpg
Ảnh: Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn là hoàng tử và quyết tâm xuống tóc phát nguyện tu hành. 
Nguồn ảnh:
Từ khóa: 

phapluancong

,

phapluandaiphap

,

pháp luân công

,

pháp luân đại pháp

,

văn hóa

,

tâm linh

,

noron

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Chân tướng của mấy bài viết dạng này là để tuyên truyền Pháp luân công. 

Trả lời

Chân tướng của mấy bài viết dạng này là để tuyên truyền Pháp luân công.