1. Ngoại ngữ

Từ vựng chỉ thời gian

Hi các bạn,

Mình muốn chia sẻ một số từ vựng tiếng anh về thời gian như sau:


On time: Kịp giờ

In time: Đúng giờ

In the nick of time: Đúng giờ trong suýt soát

At the time: Vào lúc đó (nói về quá khứ)

A long time ago: Lâu rồi

A few times: Một vài lần

The hundredth / first / fifth time: Lần thứ 100 / nhất / năm

Once in a while: thi thoảng

Once in a blue moon: Cực kì hiếm khi

Such a long time: Đã lâu lắm rồi

Such a while: Đã một lúc lâu

five minutes ago: 5 phút trước

in ten minutes: mười phút nữa

in an hour: một tiếng nữa

in ten days: 10 ngày nữa

the previous day: ngày trước đó

the previous week: tuần trước đó

the previous month: tháng trước đó

the previous year: năm trước đó

the following day: ngày sau đó

the following week: tuần sau đó

the following month: tháng sau đó

the following year: năm sau

fortnight: nửa tháng

decade: thập kỷ

century: thế kỷ

millennium: thiên niên kỷ

weekend: cuối tuần

leap year: năm nhuận

dawn: bình minh

dusk: hoàng hôn

sunrise: lúc mặt trời mọc

sunset: lúc mặt trời lặn

Immediately = straight away: ngay lập tức

earlier: sớm hơn later: muộn hơn

no time like the present: không có gì bằng hiện tại

as things stand = as we stand: căn cứ vào thực tế thì …

on a tight deadline: có ít thời gian để hoàn thành công việc

time heals all: thời gian sẽ làm lành vết thương time

stops for no man: thời gian không bao giờ đứng lại cả

time will tell: rồi chúng ta sẽ thấy

with hindsight: nhìn lại thì

time and time again: lặp đi lặp lại


I hope you guy enjoying it with me !.

Từ khóa: Ngoại ngữ
Thời gian là gì? Thời gian là cha là mẹ, là xương sống xương sườn và trung bình mỗi người có bao nhiêu dna khác nhau. Là bạn và tôi và tất cả mọi người có nhiêu lít máu. Sài sao cho nó coi đc. Sài sao cho nó đẹp để cuối cùng còn lại đc gì? Là một tâm hồn đẹp tâm hồn trong sáng. Là sự giác ngộ tinh thần của cơ thể con người tại mỗi tâm điểm khác nhau. Ok

Trả lời

Thời gian là gì? Thời gian là cha là mẹ, là xương sống xương sườn và trung bình mỗi người có bao nhiêu dna khác nhau. Là bạn và tôi và tất cả mọi người có nhiêu lít máu. Sài sao cho nó coi đc. Sài sao cho nó đẹp để cuối cùng còn lại đc gì? Là một tâm hồn đẹp tâm hồn trong sáng. Là sự giác ngộ tinh thần của cơ thể con người tại mỗi tâm điểm khác nhau. Ok