Vai trò của tri thức trong đời sống xã hội hiện đại ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

- Về mặt vật chất, tri thức giúp phát triển kinh tế, cải tiến các phương thức sản xuất lao động, mọi người có việc làm ổn định, mức sống cao hơn. - Về mặt đời sống tinh thần: Sáng tạo văn hóa, giữ vững nền tảng tinh thần xã hội và phát huy bản sắc dân tộc, đề cao vai trò của con người.
Trả lời
- Về mặt vật chất, tri thức giúp phát triển kinh tế, cải tiến các phương thức sản xuất lao động, mọi người có việc làm ổn định, mức sống cao hơn. - Về mặt đời sống tinh thần: Sáng tạo văn hóa, giữ vững nền tảng tinh thần xã hội và phát huy bản sắc dân tộc, đề cao vai trò của con người.