1. Công nghệ thông tin

Vi sinh trong thực phẩm?

Chào mọi người!

Trong vi sinh thực phẩm, khi mình cấy vi khuẩn trong môi trường hiếu khí qua môi trường như ecoli, colifom hay staphycoccus, salmonila; thì những đặc trưng khi nuôi trong những môi trường này có khác khi ta nuôi trong mẫu pha loãng???

Từ khóa: Công nghệ thông tin
Bạn có thể chi tiết hoá hơn câu hỏi bạn muốn hỏi không?

Trả lời

Bạn có thể chi tiết hoá hơn câu hỏi bạn muốn hỏi không?