Xã hội học Văn hóa là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các mối quan tâm xã hội học văn hóa văn hóa-thông thường hiểu là tập hợp các ý nghĩa nhận thức, vì nó được thể hiện trong xã hội.Đối với Georg Simmel, văn hóa được gọi là "tu luyện của cá nhân thông qua cơ quan của hình thức bên ngoài đã được objectified trong quá trình lịch sử".
Trả lời
Các mối quan tâm xã hội học văn hóa văn hóa-thông thường hiểu là tập hợp các ý nghĩa nhận thức, vì nó được thể hiện trong xã hội.Đối với Georg Simmel, văn hóa được gọi là "tu luyện của cá nhân thông qua cơ quan của hình thức bên ngoài đã được objectified trong quá trình lịch sử".