Xoáy thuận nhiệt đới và xoáy thuận ngoại nhiệt đới khác nhau như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Xoáy thuận nhiệt đới hình thành ở khu vực có vĩ độ thấp, xoáy thuận ngoại nhiệt đới hình thành ở khu vực có vĩ độ cao. 2. Xoáy thuận ngoại nhiệt đới có dòng khí hướng tây, xoáy thuận nhiệt đới có dòng không khí hướng đông, dòng khí thổi rìa hướng xích đạo áp cao cận nhiệt. 3. Xoáy thuận ngoại nhiệt đới có hướng di chuyển chủ yếu từ Tây sang Đông, ngược lại xoáy thuận nhiệt đới từ đông sang tây. 4. Xoáy thuận ngoại nhiệt đới được hình thành ở dải front do sự gặp gỡ của các khối khí có thuộc tính khác hẳn nhau: Một khối khí lạnh xuất hiện từ cực ,một khối khí nóng xuất phát từ khu vực ôn đới. Khi hai khối khí này gặp nhau, khối khí nóng bao trùm lên khối không khí lạnh. Sự gặp gỡ của 2 khối khí này duy trì hoạt động của xoáy thuận ngoại nhiệt đới. + Xoáy thuận nhiệt đới bản chất hình thành do sự gặp gỡ của các khối khí có cùng tính chất nóng ẩm. Hai khối khí đẩy nhau, bốc lên cao, gặp nhân tố tạo xoáy, hình thành xoáy thuận nhiệt đới. Xoáy thuận nhiệt đới hình thành không có front mà thường hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới .
Trả lời
1. Xoáy thuận nhiệt đới hình thành ở khu vực có vĩ độ thấp, xoáy thuận ngoại nhiệt đới hình thành ở khu vực có vĩ độ cao. 2. Xoáy thuận ngoại nhiệt đới có dòng khí hướng tây, xoáy thuận nhiệt đới có dòng không khí hướng đông, dòng khí thổi rìa hướng xích đạo áp cao cận nhiệt. 3. Xoáy thuận ngoại nhiệt đới có hướng di chuyển chủ yếu từ Tây sang Đông, ngược lại xoáy thuận nhiệt đới từ đông sang tây. 4. Xoáy thuận ngoại nhiệt đới được hình thành ở dải front do sự gặp gỡ của các khối khí có thuộc tính khác hẳn nhau: Một khối khí lạnh xuất hiện từ cực ,một khối khí nóng xuất phát từ khu vực ôn đới. Khi hai khối khí này gặp nhau, khối khí nóng bao trùm lên khối không khí lạnh. Sự gặp gỡ của 2 khối khí này duy trì hoạt động của xoáy thuận ngoại nhiệt đới. + Xoáy thuận nhiệt đới bản chất hình thành do sự gặp gỡ của các khối khí có cùng tính chất nóng ẩm. Hai khối khí đẩy nhau, bốc lên cao, gặp nhân tố tạo xoáy, hình thành xoáy thuận nhiệt đới. Xoáy thuận nhiệt đới hình thành không có front mà thường hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới .