Ý nghĩa của sự sống là gì? Là tiếc rẻ vinh quang của quá khứ? Hay đối diện với khiêu chiến của tương lai ?

Từ khóa: Kỹ năng mềm

Yesterday is history

Tomorrow is mystery

But today is a gift.

That is why they call it "the present"

Mình cố gắng trân trọng hiện tại, sống có ý nghĩa, làm người tử tế và có ích.

Trả lời

Yesterday is history

Tomorrow is mystery

But today is a gift.

That is why they call it "the present"

Mình cố gắng trân trọng hiện tại, sống có ý nghĩa, làm người tử tế và có ích.