9 Tip phát triển công việc kinh doanh cho Personal Trainer

  1. Marketing

9-tip-phát-triển-kinh-doanh-cho-HLV


[𝙁𝙄𝙏𝙉𝙀𝙎𝙎 𝙈𝘼𝙍𝙆𝙀𝙏𝙄𝙉𝙂]

"Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu."

-- Brian Tracy

---➖ Vũ Hải ➖---

Từ khóa: 

fitness

,

gym

,

personal trainer

,

marketing