Bài thơ này nói về nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?

  1. Lịch sử

Đố ai nổi sáng sông, rừng, Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương, Vân Đồn cướp sạch binh cường, Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?
Từ khóa: 

lịch sử

Ông Thiên tử nghĩa nam Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư thì phải.

Trả lời

Ông Thiên tử nghĩa nam Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư thì phải.